top of page

Algemene_Voorwaarden Natural solution Animal Care 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

van, Natural Solution Animal Care uitoefening door Audry Wennekers Licentielid 257,aangesloten bij de Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurgeneeswijzen voor Dieren

 

Artikel 1

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Natural Solution Animal Care: de praktijk en uitvoerend diertherapeut Audry Wennekers, Schoolstraat 17, 6596 AN Milsbeek KVK nr 61338117 bevoegd tot het uitvoeren van de in deze algemene voorwaarden genoemde zaken, handelingen en/of het aangaan van overeenkomsten.

 

Diertherapeut Audry Wennekers: therapeut, lid van de Vereniging van Beoefenaars van Complementaire en Natuurgeneeswijzen voor Dieren (BCND), handelende als zelfstandig gevestigd diertherapeut;

 

BCND: Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurgeneeswijzen voor Dieren, ingeschreven/geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34192451;

 

Diercliënt: dier dat voor advies of behandeling door de cliënt aan de diertherapeut wordt aangeboden;

 

Cliënt: eigenaar of bezitter/aanbieder van een dier aan wie door de diertherapeut advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

 

Adviesgesprek: een gesprek van de diertherapeut met de cliënt waarbij de diercliënt tevens aanwezig is resulterend in een behandelingsadvies ten behoeve van de diercliënt. Het advies is gebaseerd op de door de cliënt verstrekte informatie en eigen waarneming en/of onderzoek van de diertherapeut;

 

Behandeling: het doen van onderzoeken, het verstrekken en/of toedienen van homeopathische geneesmiddelen en/of andere natuurproducten alsmede het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een cliënt dan wel de diercliënt in een consult;

 

Behandelingsovereenkomst: een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de cliënt om een advies en/of behandeling verzoekt en de diertherapeut dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de diertherapeut om een behandeling te starten waarbij de cliënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.

 

Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de diertherapeut wordt uitgeoefend. (De diertherapeut kan het advies ook op het bezoekadres van de diercliënt geven, dan is het praktijkadres het adres waar de diertherapeut voor afspraken te bereiken is).

 

Artikel 2

Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en alle overeenkomsten tot behandeling met complementaire of natuurgeneeswijzen voor dieren, diensten en/of levering van zaken door Ilze van Merrebach, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.

 • Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst wederom schriftelijk worden bevestigd.

 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de diertherapeut, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 • Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 • De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

 • De diertherapeut en cliënt zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 • De diertherapeut geeft advies aan de cliënt op (of vanuit) het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld

 

Artikel 3

Overeenkomst tot behandeling

 • Een overeenkomst tot behandeling komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van de diercliënt voor behandeling aan de diertherapeut door de cliënt wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling door de diertherapeut. De aanbieding van de diercliënt kan mondeling, telefonisch en/of fysiek geschieden.

 • Van acceptatie is sprake zodra de diertherapeut een aanvang neemt met het adviesgesprek of de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor het adviesgesprek of de behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om het adviesgesprek of de behandeling op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.

  </